Herhaling publicatie

Ontwerp omgevingsvergunning “Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas Ureterp” en de daarbij behorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Opsterland maken bekend dat van 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 de ontwerp omgevingsvergunning “Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas Ureterp” en de daarbij behorende ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor zes weken ter inzage liggen.

Inhoud en ligging
Het ontwerp van de omgevingsvergunning “Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas Ureterp” heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk;
  • gebruik van grond/bouwwerk in strijd met een bestemmingsplan.
    Met de omgevingsvergunning wordt het mogelijk gemaakt een drijvend zonnepark te realiseren op de Lippe Gabriëlsplas nabij Ureterp.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van donderdag 28 juni 2018 zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. De ontwerpen zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0086.16OVLGabrielsplas-0201 

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen voor wat betreft de vergunning worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders en voor wat betreft de verklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad, Postbus 10.000, 9244 ZP, Beetsterzwaag, onder vermelding van dossiernummer OV-2018-4697. Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, telefoon (0512) 386 340.

Beetsterzwaag, 18 juli 2018

======================================================================================================

Herhaling Publicatie

Ontwerp omgevingsvergunning “Zonnepark Skieppeleane” en de daarbij behorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Opsterland maken bekend dat van 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 de ontwerp omgevingsvergunning “Zonnepark – Skieppeleane” en de daarbij behorende ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor zes weken ter inzage liggen.

Inhoud en ligging
Het ontwerp van de omgevingsvergunning “Zonnepark – Skieppeleane” heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk;
  • gebruik van grond/bouwwerk in strijd met een bestemmingsplan.
    Met de omgevingsvergunning wordt het mogelijk gemaakt een zonnepark te bouwen aan de Skieppeleane, ook wel kadastraal bekend als gemeente Ureterp, sectie F, nummer 2511.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van donderdag 28 juni 2018 zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. De ontwerpen zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0086.16OVSkieppeleane-0201 

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen voor wat betreft de vergunning worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders en voor wat betreft de verklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad, Postbus 10.000, 9244 ZP, Beetsterzwaag, onder vermelding van dossiernummer OV-2018-3427. Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, telefoon (0512) 386 340.

Beetsterzwaag, 18 juli 2018

=============================================================================================